Curs Online Anglès B1

300.00€

Curs amb titulacióCurs 100% bonificable per a treballadors

Amb el Curs d'anglès de nivell intermedi (MECR B1) seràs capaç de comunicar-te sense dificultat sobre un espectre ampli de temes generals en una varietat ressenyable de contextos. Tindràs el suport i l'avaluació d'un tutor que et planificarà les tasques setmanals durant les 24 setmanes de duració del curs.

El curs consta d'un material didàctic preparat i seleccionat per professors titulats d'escoles d'idiomes, que permet treballar les habilitats fonamentals per poder-te comunicar utilitzant l'anglès.

Campus virtual
Tots els alumnes tindran accés al curs a través del campus virtual, amb flexibilitat horària per accedir-hi, treballar els exercicis i fer les consultes als tutors.

Avaluació i certificat
Els alumnes que realitzen el curs hauran de realitzar diverses activitats, setmanalment, per a treballar les diferents competències que seran avaluades pel seu tutor. El resultat de les avaluacions serà el que s'indicarà al certificat que l'alumne rep al finalitzar el curs.

Continguts del curs

Grammar

1. Present simple and Present Continuous / State Verbs / Present Continuous with future meaning. 2. Comparatives and Superlatives. 3. Past Continuous and Past Simple 4. Present Perfect and Past Simple
5. Past Perfect 6. Defining relative clauses 7. Imperative 8. Linking words 1 (because, as since, so, therefore, to, in order to)
9. The passive 10. Modal verbs (should / ought to) 11. Conditional sentences (zero/first) 12. Modal verbs (must / have to)
13. Conditional sentences (second) / wish + Past Simple 14. Somebody... /much / many / a lot / a few / a little

15. Uses of like in questions / would like

16. As/like
17. Linking words 2 (but, although, though, in spite, despite) 18. Modal verbs (can / could / may / might /  (third) / wish +
need)

19. Time clauses

20. Verb patterns
21. So / Such / Too / Enough 22. Used to / would 23. Adjectives ending in -ing / -ed 24. Both / Either / Neither
25. So + verb or Neither/Nor + verb 26. Suggestions 27. Reported Speech 28. Non-defining relative clauses
29. Present Perfect Continuous 30. Prepositions of time (for, since, ago, during, until) 31. Phrasal Verbs 32. Future Perfect and Future Continuous
33. Conditional sentences (third) / wish + Past Perfect 34. Modal verbs (may/might/could/must/can't) + Perfect modals 35. Past perfect continuous  


Vocabulary

1. Food and restaurants 2. Sport 3. Adjectives of personality
4. Money 5. Shopping 6. Transport
7. How to describe a person 8. Work 9. Business and industry
10. Technology 11. The environment 12. Houses
12. Houses 13. Cinema 14. Education
15. Phrasal verbs    

 

Reading

Es practicarà la lectura i l'expressió escrita mitjançant diversos exercicis, que tracten diverses temàtiques de l'actualitat.

 

Listening & Speaking

Durant el curs es practicarà la comprensió oral mitjançant exercicis del campus virtual. A la part final del curs es programaran algunes classes entre l'alumne i el tutor per practicar la comprensió oral i la pronunciació.

classe virtual angles

listening  angles

 

 

 

 

 

 

Si estàs interessat en realitzar un curs d'anglès presencialment al nostre centre ubicat a Manresa, informa't a través de l'enllaç següent: Aurea7 idiomes presencial

 

Idioma del Curs: 
English